ਪੇਟੈਂਟ

ਕੇਬਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ

ਮਲਟੀ ਹੋਲ ਕੇਬਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ

EMC ਕੇਬਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ